لیست قیمت رفیع نیا

1398/02/03
نام کالاقیمتتعداد
جلوبندی کامل پژو 206۷۹۸,۰۰۰ تومان8 عدد
مجموعه جلوبندی پژو 206۷۱۲,۰۰۰ تومان6 عدد
سیبک طبق پژو 206۲۸۵,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک فرمان پژو 206۳۹,۵۰۰ تومان1 عدد
سیبک مفصل پژو 206۴۳,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک مفصل پژو 206 (طرح ماندو)۷۹۸,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک تعادل پژو 206۴۷,۵۰۰ تومان1 عدد
دسته موتور دو سر پیچ پژو 206 (معمولی)۶۰,۰۰۰ تومان1 عدد
دسته موتور دو سر پیچ پژو 206 (روغنی)۶۰,۰۰۰ تومان1 عدد
بوش طبق پژو 206۳۵,۰۰۰ تومان1 عدد
دیسک چرخ جلو پژو 206 تیپ 5۱۵۴,۰۰۰ تومان1 عدد
دیسک چرخ جلو پژو 206 تیپ 21 عدد
نام کالاقیمتتعداد
جلوبندی کامل پژو 405۴۵۱,۰۰۰ تومان14 عدد
سیبک زیر اکسل پژو 405۳۷,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک فرمان پژو 405۵۰,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک مفصل پژو 405۳۳,۵۰۰ تومان1 عدد
سیبک مفصل پژو 405 (طرح ماندو)
میل موجگیر پژو 405۳۴,۵۰۰ تومان1 عدد
بوش طبق جناقی پژو 405۳۷,۰۰۰ تومان1 عدد
بوش طبق لبه دار پژو 405۲۰,۰۰۰ تومان1 عدد
لاستیک چاکدار پژو 405 (لاستیکی)۲۷,۰۰۰ تومان1 عدد
لاستیک چاکدار پژو 405 (فلزی)۲۷,۰۰۰ تومان1 عدد
دسته موتور گرد پژو 405 (کاچوئی)۳۵,۰۰۰ تومان1 عدد
دسته موتور گرد پژو 405 (فلزی)۳۵,۰۰۰ تومان1 عدد
دسته موتور دو سر پیچ پژو 405 (معمولی)۳۶,۰۰۰ تومان1 عدد
دسته موتور دو سر پیچ پژو 405 (روغنی)۳۶,۰۰۰ تومان1 عدد
توپی سر کمک پژو 405 (معمولی)۳۳,۰۰۰ تومان1 عدد
توپی سر کمک پژو 405 (اورینگ دار)۳۳,۰۰۰ تومان1 عدد
دیسک چرخ جلو پژو 405۱۵۰,۰۰۰ تومان1 عدد
کاسه چرخ عقب پژو 405۱۶۸,۰۰۰ تومان1 عدد
نام کالاقیمتتعداد
جلوبندی کامل سمند۴۷۴,۰۰۰ تومان12 عدد
سیبک تعادل سمند۴۶,۰۰۰ تومان1 عدد
توپی سر کمک سمند EF71 عدد
دیسک چرخ جلو سمند EF7۱۶۳,۰۰۰ تومان1 عدد
نام کالاقیمتتعداد
جلوبندی کامل پراید۳۴۴,۰۰۰ تومان#
سیبک طبق پراید (لاستیکی)۸۷,۵۰۰ تومان1 عدد
سیبک طبق پراید (فلزی)۸۷,۵۰۰ تومان1 عدد
سیبک فرمان پراید۳۲,۵۰۰ تومان1 عدد
سیبک مفصل پراید (معمولی)۳۳,۰۰۰ تومان۳۵,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک مفصل پراید (هیدرولیک)۳۳,۰۰۰ تومان۳۵,۰۰۰ تومان1 عدد
جعبه فرمان پراید۴۲۳,۰۰۰ تومان1 عدد
بوش طبق پراید (لاستیکی)۱۷,۰۰۰ تومان1 عدد
بوش طبق پراید (فلزی)۱۷,۰۰۰ تومان1 عدد
دسته موتور پراید (شماره یک)۴۹,۰۰۰ تومان1 عدد
دسته موتور پراید (شماره دو)۴۵,۰۰۰ تومان1 عدد
توپی سر کمک پراید۴۳,۰۰۰ تومان1 عدد
لاستیک تعادل پراید۱۶,۰۰۰ تومان1 عدد
لاستیک چاکدار پراید۱۵,۰۰۰ تومان1 عدد
لاستیک نری و مادگی پراید۱۶,۰۰۰ تومان1 جفت
دیسک چرخ جلو پراید۹۵,۰۰۰ تومان1 عدد
کاسه چرخ عقب پراید (قدیم)اتمام موجودی1 عدد
کاسه چرخ عقب پراید (جدید)اتمام موجودی1 عدد
کاسه چرخ عقب پراید (ABS)اتمام موجودی1 عدد
کاسه چرخ عقب پراید وانت (151)اتمام موجودی1 عدد
نام کالاقیمتتعداد
جلوبندی کامل تیبا۴۸۲,۰۰۰ تومان#
سیبک طبق تیبا۱۲۶,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک تعادل تیبا۴۶,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک فرمان تیبا۳۴,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک مفصل تیبا۳۵,۰۰۰ تومان1 عدد
دیسک چرخ جلو تیبا۱۳۵,۰۰۰ تومان1 عدد
کاسه چرخ عقب تیبا۱۴۴,۰۰۰ تومان1 عدد
کاسه چرخ عقب تیبا (ABS)۱۴۴,۰۰۰ تومان1 عدد
نام کالاقیمتتعداد
سیبک فرمان آردی هیدرولیک۳۳,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک فرمان آردی معمولی۳۳,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک مفصل آردی هیدرولیک۳۹,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک مفصل آردی معمولی۳۹,۰۰۰ تومان1 عدد
دیسک چرخ جلو آردی۱۲۳,۰۰۰ تومان1 عدد
دیسک چرخ جلو روآ (ABS)۱۲۳,۰۰۰ تومان1 عدد
نام کالاقیمتتعداد
سیبک طبق تکی پیکان۳۹,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک فرمان پیکان۱۲۹,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک بغل شاسی پیکان۴۵,۰۰۰ تومان1 عدد
کاسه چرخ عقب پیکاناتمام موجودی1 عدد
دیسک چرخ جلو پیکان۹۵,۰۰۰ تومان1 عدد
نام کالاقیمتتعداد
سیبک فرمان ال 90۵۸,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک مفصل ال 90۳۹,۰۰۰ تومان1 عدد
دیسک چرخ جلو ال 90۱۷۲,۰۰۰ تومان1 عدد
نام کالاقیمتتعداد
سیبک تعادل زانتیا۵۰,۰۰۰ تومان1 عدد