احتراما جهت دریافت لیست قیمت همکاری , لطفا با شماره تلگرام ۰۹۳۸۱۱۹۴۶۳۵ در ارتباط باشید.

به روزرسانی در : ۱۳۹۸/۰۱/۲۲

نام کالاتعداد در کارتنقیمت
بوش طبق گرد پژو ۲۰۶۵۴ عدد۱۷۵۰۰ تومان
بوش طبق لبه دار پژو ۲۰۶۵۴ عدد۱۶۵۰۰ تومان
دسته موتور دو سرپیچ پژو ۲۰۶۲۴ عدد۳۳۰۰۰ تومان
دسته موتور گرد آلمینیومی پژو ۲۰۶۵۴ عدد۱۷۰۰۰ تومان
دسته موتور گرد کاچوئی پژو ۲۰۶۵۴ عدد۱۷۵۰۰ تومان
بوش پایه کمک پژو ۲۰۶۱۶۸ عدد۶۶۰۰ تومان
گردگیر پلوس پژو ۲۰۶۳۲ عدد۱۱۵۰۰ تومان
گردگیر سه خار پژو ۲۰۶۳۲ عدد۱۱۵۰۰ تومان
دوشاخ کامل پژو ۲۰۶۳۰ عدد۱۶۵۰۰ تومان
نام کالاتعداد در کارتنقیمت
بوش جناقی پژو ۴۰۵۵۴ عدد۲۱۰۰۰ تومان
بوش طبق لبه دار پژو ۴۰۵۱۶۸ عدد۱۰۰۰۰ تومان
بوش جعبه فرمان پژو ۴۰۵۱۶۸ عدد۴۷۰۰ تومان
بوش دو شاخ پژو ۴۰۵۱۶۸ عدد۵۰۰۰ تومان
بوش پایه کمک پژو ۴۰۵۱۶۸ عدد۶۵۰۰ تومان
دسته موتور آلمینیوم گرد پژو ۴۰۵۵۴ عدد۱۷۰۰۰ تومان
دسته موتور دو سرپیچ پژو ۴۰۵۲۴ عدد۲۶۰۰۰ تومان
توپی سرکمک اورینگ دار پژو ۴۰۵۳۲ عدد۱۷۰۰۰ تومان
گردگیر قرقری فرمان پژو ۴۰۵۱۶۸ عدد۵۶۰۰ تومان
گردگیر جعبه فرمان هیدرولیک پژو ۴۰۵۳۲ عدد۱۱۵۰۰ تومان
گردگیر پلوس روی گیربکس پژو ۴۰۵۳۲ عدد۱۱۵۰۰ تومان
گردگیر پلوس پشت چرخ پژو ۴۰۵۳۲ عدد۱۱۵۰۰ تومان
گردگیر پلوس سه خار پژو ۴۰۵۳۲ عدد۱۱۵۰۰ تومان
گردگیر دو سر گشاد پژو ۴۰۵۳۲ عدد۱۰۰۰۰ تومان
گردگیر جلو پژو ۴۰۵۲۰ عدد۹۵۰۰ تومان
گردگیر یه سر تنگ پژو ۴۰۵۳۲ عدد۱۰۵۰۰ تومان
موجگیر چاکدار پژو ۴۰۵۲۱۶ عدد۳۳۰۰ تومان
توپی سرکمک معمولی پژو ۴۰۵۳۲ عدد۱۶۵۰۰ تومان
ضربه گیر دو طرفه پژو ۴۰۵۵۴ عدد۱۰۰۰۰ تومان
میله موجگیر پژو ۴۰۵۸۰ عدد۱۷۵۰۰ تومان
نعلبکی بالای توپی سرکمک پژو ۴۰۵۱۶۸ عدد۴۵۰۰ تومان
زیر باطری پژو ۴۰۵۵۴ عدد۱۰۰۰۰ تومان
توپی سرکمک سمند EF7۱۱ عدد۳۷۵۰۰ تومان
دو شاخ کامل پژو ۴۰۵۳۰ عدد۱۶۰۰۰ تومان
دسته موتور گرد کاچوئی پژو ۴۰۵۵۴ عدد۱۷۵۰۰ تومان
ضربه گیر سر کمک پژو ۴۰۵۵۴ عدد۹۵۰۰ تومان
لاستیک چاکدار پژو ۴۰۵۱۶۸ عدد# تومان
گردگیر ۲۴ خار سمندی۳۲ عدد۱۱۵۰۰ تومان
گردگیر پلوس سمندی۳۲ عدد۱۱۵۰۰ تومان
نام کالاتعداد در کارتنقیمت
تعادل پراید۳۰۰ عدد۱۷۵۰ تومان
موجگیر چاکدار پراید۱۱۰ عدد۳۵۰۰ تومان
بوش اکسل پراید۴۸ عدد۶۵۰۰ تومان
بوش طبق پراید۱۱۶ عدد۴۴۰۰ تومان
گردگیر کمک عقب پراید۲۴ عدد۷۸۰۰ تومان
گردگیر کمک جلو پراید۳۲ عدد۷۲۰۰ تومان
گردگیر پلوس سه خار پراید۴۵ عدد۱۰۵۰۰ تومان
گردگیر پلوس ساده پراید۴۵ عدد۱۰۵۰۰ تومان
گردگیر جعبه فرمان۳۲ عدد۱۰۵۰۰ تومان
دسته موتور شماره ۱ پراید۲۴ عدد۲۷۰۰۰ تومان
دسته موتور شماره ۲ پراید۳۲ عدد۲۵۰۰۰ تومان
دسته موتور شماره ۳ پراید۲۰ عدد۳۵۰۰۰ تومان
نر و ماده سرکمک پراید۱۱۶ عدد۳۵۰۰ تومان
زیر فنر عقب CNG پراید۷۰ عدد۵۵۰۰ تومان
زیر فنر جلو CNG پراید۹۰ عدد۵۰۰۰ تومان
بست اگزوز پراید۱۱۶ عدد۲۷۵۰ تومان
توپی سرکمک پراید۳۲ عدد۲۲۵۰۰ تومان
بوش طبق آهنی ۴۷ پراید پراید۱۱۶ عدد۶۰۰۰ تومان
بوش پایه کمک لاستیکی پراید۱۱۶ عدد۶۰۰۰ تومان
بوش پایه کمک آهنی پراید۱۱۶ عدد۶۵۰۰ تومان
بوش طبق آهنی ۳۰ پراید۱۱۶ عدد۶۳۰۰ تومان
زیر فنر جلو پراید۸۰ عدد۳۱۰۰ تومان
زیر فنر عقب پراید۸۰ عدد۳۱۰۰ تومان
بوش طبق لاستیکی ۳۰ پراید۱۱۶ عدد۴۷۰۰ تومان
لاستیک رام خورشیدی پراید۲۲۳ عدد۱۵۰۰ تومان
لاستیک رام پراید۲۲۳ عدد۱۷۰۰ تومان
گردگیر جعبه فرمان هیدرولیک پراید۳۲ عدد۱۰۵۰۰ تومان
نام کالاتعداد در کارتنقیمت
بوش تعادل ریو – تیبا۵۸ عدد۱۷۰۰۰ تومان
بوش طبق ریو – تیبا۱۱۶ عدد۱۰۰۰۰ تومان
دسته موتور شماره ۱ ریو – تیبا۲۴ عدد۲۷۵۰۰ تومان
دسته موتور شماره ۲ ریو – تیبا۲۴ عدد۲۷۵۰۰ تومان
زیر فنر عقب CNG ریو – تیبا۵۶ عدد۶۵۰۰ تومان
گردگیر عقب ریو – تیبا۳۲ عدد۶۵۰۰ تومان
نام کالاتعداد در کارتنقیمت
بوش طبق ال ۹۰۱۰۸ عدد۱۷۰۰۰ تومان
توپی سرکمک ال ۹۰۴۰ عدد۱۹۵۰۰ تومان
دسته موتور شاطونی ال ۹۰۱۵ عدد۵۵۰۰۰ تومان
چاکدار ال ۹۰۱۰۸ عدد۳۳۰۰ تومان
نام کالاتعداد در کارتنقیمت
تعادل پیکان۱۴۴ عدد۲۲۰۰ تومان
سه گوش پیکان۶۰ عدد۶۱۰۰ تومان
قامه پیکان۴۸۰ عدد۱۰۵۰ تومان
موجگیر پیکان۱۰۰۰ عدد۹۰۰ تومان
بوش طبق پژویی پیکان۲۲۰ عدد۲۲۰۰ تومان
بوش طبق پیکان۲۲۰ عدد۲۲۰۰ تومان
بوش طبق اهنی پیکان۱۱۶ عدد۶۷۰۰ تومان
گردگیر کمک پیکان۵۰ عدد۵۰۰۰ تومان
گردگیر جعبه فرمان RD۷۰ عدد۱۳۰۰۰ تومان
زیر فنر دولبه پیکان۵۰ عدد۵۵۰۰ تومان
چاکدار پیکان۱۱۶ عدد۱۷۵۰ تومان
بست اگزوز پیکان۱۱۶ عدد۲۷۵۰ تومان
دسته موتور دو تیکه RD۲۴ عدد۲۲۵۰۰ تومان
دسته موتور با پایه RD۲۴ عدد۲۵۵۰۰ تومان
گردگیر پیکان جعبه ای۲۴ عدد۵۵۰۰ تومان
نام کالاتعداد در کارتنقیمت
قامه فنر نیسان۱۴۴ عدد۲۰۰۰ تومان
تعادل نیسان۲۱۶ عدد۲۵۰۰ تومان
ضربه گیر نیسان#۳۳۰۰۰ تومان